Bize Yazın

Merkez 0(212) 330 01 410(212) 330 01 42

Maslak Link Plaza
Eski Büyükdere Cd. No:3-5 Maslak-İst

08.30 - 17.30 Pazartesi - Cuma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kapital Faktoring A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza bildirmiş olduğunuz veya Şirketimiz tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinizin/verilerinizin, kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunu hatırlatarak, işbu aydınlatma formu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında ve doğrultusunda kişisel verileriniz;
Şirketimizce verilmekte olan faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılması,
İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
Talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
Şirketimizce yapılmakta olan raporlama, risk izleme, skor-puanlama, modelleme, istihbarat, müşteri araştırması ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenebilmesi,
Şirketimizin her türlü faaliyetlerinin yerine getirebilmesi,
Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
Tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunabilmesi,
Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
gibi sebep ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ ve KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi ve diğer Adli ve İdari Resmi Makamlar, Yurtiçi ve yurtdışında kurulu bankalar,
Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştirakleri,
İş ortaklarımız,
Tedarikçilerimiz,
Şirketimizce destek hizmeti veren yurt içi – yurt dışı üçüncü kişiler,
Bağımsız denetim şirketleri,
Yeminli mali müşavirler,
gibi tüzel ve gerçek kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde faktoring işlemlerimizi yerine getirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ;

Kişisel verileriniz, Şirketimizin genel müdürlüğü ve şubeleri, Şirketimize hizmet vermekte olan bankalar ve diğer kuruluşlar, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, pazarlama çalışanlarımıza yapılan başvurular, SGK kayıtları, PTT, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta olup yasal süreler ve şartlar kapsamında saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Şirketimiz kişisel verilerinizin, kaybedilmesi, kötü veya hatalı kullanımı, izinsiz ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı her türlü önlemi almak sureti ile korunması bakımından sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple Şirketimiz kişisel verilerinizin gizliliği ile güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve yine gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin üzerine düşen tüm önlemleri almasına karşın, web sitemiz ve sistemize yapılabilecek bir saldırı neticesinde, kişisel verilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durumu derhal sizlere ve ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile diğer Resmi Mercilere bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ;

KVKK’nun yürürlüğe girmiş olduğu 07.10.2016 tarihi itibari ile KVKK’nun 11. Maddesi doğrultusunda, Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

KVKK’nun 11. Maddesine konu talepleriniz hakkında,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5.Maddesi’nde belirtilen yöntemlerle veya Şirketimizin kvkk@kf.com.tr adresine e-mail göndermek sureti ile Şirketimiz ile irtibata geçebilecek olduğunuzu ve Şirketimizce taleplerinizin yerine getirilmesini teminen yapılacak masrafların, KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarife doğrultusunda tarafınızdan talep etme hakkımızın ise saklı olduğunu önemle belirtmek isteriz